Szkoda osobowa. Czym jest, jakie są jej rodzaje, jak starać się o odszkodowanie?

 

Szkoda osobowa - co się kryje pod jej pojęciem? Na jakie rodzaje dzieli szkody osobowe? Kiedy należy złożyć wniosek ubiegając się o odszkodowanie ze szkody osobowej i co do niego załączyć? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

 

Szkoda osobowa to szkoda, która powstała poprzez pogorszenie się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego lub psychicznego czy też śmierci. Szkoda osobowa obejmuje także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć.

Szkoda osobowa może mieć charakter majątkowy i niemajątkowy. Szkoda majątkowa dotyczy strat związanych z uszkodzeniem ciała osoby poszkodowanej. Szkoda niemajątkowa natomiast obejmuje straty wynikające z bólu fizycznego oraz psychicznego. W przypadku szkody osobowej majątkowej wypłacane jest odszkodowanie,
a w przypadku szkody osobowej niemajątkowej – zadośćuczynienie.

Szkoda osobowa dotyczy m.in.:

*kosztów leczenia,

*kosztów rehabilitacji

*kosztów dojazdów do szpitali czy specjalistów,

*kosztów leków,

*korzyści utraconych w wyniku niezdolności do pracy,

*itp.


Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie ze szkody osobowej niezbędne jest złożenie wniosku. Wniosek o odszkodowanie należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu procesu leczenia. Dokument ten powinien być sporządzony w formie pisemnej.


Jakie załączniki są tutaj niezbędne?

*oświadczenie spisane ze sprawcą wypadku bądź notatka policjanta z miejsca zdarzenia,

*dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia wraz z diagnozą lekarską,

*numer rachunku bankowego poszkodowanego lub upoważnienie osoby trzeciej do odbioru odszkodowania,

* w przypadku śmierci poszkodowanego akt zgonu

Jak oszacować wysokość odszkodowania ze szkody osobowej OC?

Przede wszystkim należy pamiętać o zbieraniu wszelkich paragonów oraz faktur potwierdzających nasze koszty leczenia czy rehabilitacji. Wchodzą w nie także dojazdy do szpitali. Jeśli stan poszkodowanego nie pozwala na jego samodzielne poruszanie się, zwrotom podlegają również wyjazdy opiekuna poszkodowanego.

Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia?

Oszacowanie kwoty z tytułu zadośćuczynienia za ból i cierpienie nie jest tak łatwym zadaniem jak szacowanie kwoty odszkodowania. Tu warto się zastanowić, jak bardzo zmieniło się życie poszkodowanego, z czego musiał zrezygnować, jak dotkliwy był ból spowodowany uszczerbkiem na zdrowiu. Pamiętajmy, że podając kwotę konieczne jest uzasadnienie wysokości roszczenia.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie w przepisach prawa:

Odszkodowanie:

Art.444
§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Zadośćuczynienie:

Art. 445
§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 2.Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§ 3.Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Warto wiedzieć !

Poszkodowany może zażądać wypłaty zadośćuczynienia w terminie 3 lat od momentu nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli powstała szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, termin ten wynosi 20 lat.


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Odszkodowania: