POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. KNF Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000632163, NIP: 8133701912, REGON: 360939422 (reprezentowaną przez wspólnika KNiF Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr:0000544396, NIP:8133701533, REGON:360819250 reprezentowana przez reprezentowana przez: Tomasza Barszczewskiego) jako Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. W związku z powyższym celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KNF Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000632163, NIP: 8133701912, REGON: 360939422.

3. Kontakt z Administratorem pod adresem: ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń, adres e-mail: biuro@knfteam.pl , telefon: 733-778-096

4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator stosuje procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

6. W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędna dla sprawy, której dotyczy korespondencja realizując w ten sposób zasadę minimalizmu. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

7. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy i identyfikacji osoby, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.

8. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

9. W związku ze świadczeniem usług Administrator pozyskuje dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, na spotkaniach, konferencjach i innych publicznych imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach związanych z nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego, mailingu, związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.

10. Pani/Pana dane przetwarzane będą również w celu i w zakresie niezbędnym realizacji ewentualnych wzajemnych roszczeń dotyczących wykonywanych usług.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie CCTV (telewizja przemysłowa – kamera w pomieszczeniach biura administratora) w postaci wizerunku, przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom salonu. Reguluje to znajdujący się w pomieszczeniu salonu Regulamin monitoringu wizyjnego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w momencie wizyty na profilu społecznościowym Administratora https://www.facebook.com/knfteam/ są przetwarzane w momencie dobrowolnego pozostawienia przez Panią/Pana jako Użytkownika swoich danych na tym Profilu i w celach promocji i reklamy działalności administratora. Szczegóły reguluje odrębny regulamin prowadzenia Profilu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w serwisie YouTube Administratora https://www.youtube.com/channel/UCTUZF48-COZEWlooD9M66zg w momencie dobrowolnego wzięcia udziału przez Panią/Pana w wydarzeniu organizowanym przez Administratora, które będzie relacjonowane w serwisie.

Strony internetowe KNF TEAM Sp. korzystają z serwisu Google Analytics w celu gromadzenia danych na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron i aplikacji. Dane te gromadzone są głównie za pośrednictwem usług dostarczanych przez Google Analytics i zastosowanie mają ich warunki. Korzystając z tego serwisu, wyraża Pan/Pani zgodę na przekazywanie danych osobowych Google Analytics w celu kontroli integralności oraz w celu wdrożenia środków niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze strony internetowej.

11. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione lub powierzone innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe oraz agencjom marketingowym, współpracownikom.

12. Udostępnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

14. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

15. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:

a) Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych- Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane planowanym terminie ich usuwania.

b) Prawo do sprostowania danych- Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne;

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania- Administrator w przypadku zgłoszenia zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

d) Prawo uzyskania kopii danych- Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane, a w przypadku kolejnego wniosku o wydanie kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii.

e) Prawo usunięcia danych- Administrator na żądanie osoby usunie dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane.

f) Prawo do przenoszenia danych osobowych- Administrator wydaje dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu.

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

i) Prawo do skargi- osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

j) Prawo do cofnięcia zgody- w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

k) Prawo do bycia zapomnianym- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
-Dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne;
-Została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
-Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania;
-Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

16. Wniosek o którym mowa w ust. 15 pkt a) do k) należy złożyć w formie pisemnej lub w treści maila na adres: biuro@knfteam.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w formie odpowiadającej formie żądania.
Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096
CHF
Chcesz przeanalizować kredyt frankowy?
Skorzystaj z naszego autorskiego kalkulatora.