UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK S.A. – CO POWINNI ZROBIĆ KREDYTOBIORCY 

 

Dnia 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000304735) w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023. Kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty hipoteczne powiązane z walutą obcą, w tym CHF, EUR, USD, JPY, mają 30 dni od publikacji postanowienia na zgłoszenie swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości Marcina Mirosława Kubiczka (numer licencji: 244). Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa 19 sierpnia 2023 roku.


Wszyscy kredytobiorcy, również ci, którzy pozwali Getin Noble Bank S.A. przed ogłoszeniem upadłości, muszą zgłosić swoje wierzytelności, w skład których wchodzą: wpłaty na poczet rat kapitałowo-odsetkowych, prowizje, ubezpieczenia i inne koszty pobrane przez bank. Zgłoszenia wierzytelności przyjmowane są wyłącznie poprzez system teleinformatyczny na stronie https://prs.ms.gov.pl/krz. Kredytobiorcy mogą składać zgłoszenia indywidualnie lub za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego do tego celu. Zgłoszenie wierzytelności jest bezpłatne.


Ważne jest, aby wraz ze zgłoszeniem wierzytelności obowiązkowo złożyć oświadczenie o potrąceniu zgłaszanej wierzytelności z wierzytelnością upadłego banku z tytułu wypłaty kapitału. To oświadczenie musi zostać złożone nie później niż zgłoszenie wierzytelności i wymaga przygotowania w formie papierowej, a następnie załączenia podpisanego skanu do dokumentów składanych przy zgłoszeniu wierzytelności.


Brak takiego oświadczenia może skutkować trudnościami w odzyskaniu wpłaconych środków, gdyż w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu przez sąd i braku skutecznego potrącenia, bank może nie zwrócić wpłaconych środków, a syndyk będzie żądał zapłaty kwoty kapitału.


Jeżeli wierzytelność nie zostanie zgłoszona w terminie 30 dni, będzie można to zrobić później, jednak wiąże się to z poniesieniem opłaty w wysokości 1.010,49 PLN na rzecz syndyka. Czynności dokonane w postępowaniu upadłościowym przed takim spóźnionym zgłoszeniem będą skuteczne wobec Państwa, a więc nie będzie możliwości ich zaskarżenia.

 

W razie pytań dotyczących zgłaszania wierzytelności, Nasza Kancelaria, we współpracy ze specjalistami z zakresu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, uruchomiła program pomocy.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem: 667 330 828 lub przez e-mail: bok@knfteam.pl.

 

 

 


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Kredyty Walutowe - Frankowicze: