Upadłość konsumencka - projekt noweli ułatwi zawieranie układów

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt noweli Prawa upadłościowego ws. upadłości konsumenckiej. Dłużnicy mogliby według jego zapisów zawierać układy z wierzycielami poza sądem. W projekcie zapisano też rezygnację z badania przez sąd stopnia zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności. W uzasadnieniu prac nad projektem czytamy, że powodem jego przygotowania były problemy, jakie pojawiły się od czasu obowiązywania nowych zasad upadłości konsumenckiej. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji. Zwiększona liczba spraw niewątpliwie ujawniła wiele problemów, które wiążą się ze stosowaniem znowelizowanych przepisów – informują autorzy projektu i dodają, że zaproponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na "słabości obowiązującego modelu upadłości konsumenckiej". Układy poza sądem, brak konieczności badań Podstawowym instrumentem, mającym umożliwić sprawniejsze rozwiązywanie problemu nadmiernego zadłużenia jest wprowadzenie możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzycielami poza sądem. Z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu. Zakłada się, że rozwiązanie to pozwoli na znaczące zmniejszenie przyrostu nowych postępowań, w których konieczne jest ogłoszenie upadłości dłużnika. Innym rozwiązaniem usprawniającym jest "rezygnacja z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności". Mając na uwadze dużą liczbę postępowań upadłościowych, w których brak jest majątku podlegającego egzekucji, projekt przewiduje możliwość ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika (przed ogłoszeniem upadłości) i wydania orzeczenia kończącego postępowanie bez fazy właściwego postępowania upadłościowego, to jest bez ustalania planu spłat – czytamy w uzasadnieniu. Zaproponowano także, że "dla dłużnika niebędącego przedsiębiorcą, będzie możliwe zaproponowanie szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (...), co zwiększy elastyczność dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu". W dokumencie pojawia się rozwiązanie, zgodnie z którym "umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która będzie miała trwały charakter". Zgłoszenia wierzytelności, według zapisów projektu, będą składane bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcje syndyka, w miejsce składania ich do sądu. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie może wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – na przykład: nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Dwie najważniejsze funkcje upadłości konsumenckiej to:

  • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów,
  • windykacja - odzyskanie należności przez wierzycieli.

Warunkiem jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Ogłoszenia upadłości ani oddłużenia nie uzyska osoba, która doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, np. podejmowała działania na szkodę swoich wierzycieli lub w toku postępowania ukrywała majątek. W postępowaniu upadłościowym dochodzi do sprzedaży całego lub części majątku konsumenta. Uzyskane w ten sposób środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta – osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej także niezarejestrowanej. Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć małżeństwo – może jednak złożyć go osobno każdy z małżonków, spełniających kryteria.

Artykuł na podstawie: businessinsider.com.pl


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu ZUS: