Kiedy zastosowanie ma sankcja kredytu darmowego?


Wielu konsumentów wciąż zadaje sobie pytanie, czym jest sankcja kredytu darmowego i jakie jest jej zastosowanie? Kto, kiedy i w jaki sposób może z niej skorzystać? Na te i wiele innych pytań postaramy się Państwu odpowiedzieć w poniższym artykule.

Najprościej ujmując, Sankcja Kredytu Darmowego, to instytucja prawna mająca na celu ochronę klientów przed nieuczciwymi praktykami banków, firm pożyczkowych i innych pozabankowych kredytodawców działających na rynku finansowym. Mowa tu między innymi
o nieudzielaniu wyczerpującej informacji o kredycie przed zawarciem umowy.
Podstawowym celem sankcji kredytu darmowego jest mobilizacja kredytodawcy do tego, by przestrzegał obowiązujących go przepisów. Ma ona też chronić interesy konsumenta, który może na jej podstawie dochodzić swoich praw wobec instytucji kredytującej. Sankcja kredytu darmowego polega na tym, że kredytobiorca po skorzystaniu z niej spłaca kredyt bez dodatkowych kosztów – a więc sam kapitał. Uprawnienie związane z sankcją wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. Warto więc zabrać się za temat jak najszybciej. 

Zastanawiasz się, jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?
Zastosować ją można na podstawie oświadczenia złożonego przez konsumenta swojemu kredytodawcy.  Jednak, aby skutecznie skorzystać z sankcji kredytu darmowego, warto pochylić się nad dobrym przygotowaniem stosownego oświadczenia woli. Przede wszystkim należy dogłębnie przeanalizować treść umowy pod kątem przepisów obowiązującego prawa oraz załączone do niej dokumenty. Kredytobiorca musi udowodnić naruszenia przez bank obowiązków wynikających
z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie
konsumenckim. Stanowi on, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających
z przytoczonych przepisów konsumenta, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
 
Profesjonalne przygotowanie oświadczenia i użycie właściwych argumentów, może nie tylko ułatwić skorzystanie z sankcji kredytu darmowego ale także być podstawą do obrony w procesie sądowym zainicjowanym przez bank. Dlatego też w tych kwestiach warto skorzystać
z pomocy specjalistów. Kancelaria KNF Team oferuje bezpłatną analizę wstępną umowy pod kątem możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Sprawdzimy czy Twoja umowa kredytu czy pożyczki została poprawnie skonstruowana i czy zawiera niedozwolone zapisy.


Warto wiedzieć!

Sankcja kredytu darmowego wykorzystana może być w momencie, gdy kredytodawca naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim w art. 45 ust. 1, czyli gdy umowa:

-nie została zawarta w formie dokumentowej, czyli w formie pisemnej. Tu istnieją wyjątki od tej reguły- w sytuacji, gdy przepisy przewidują inną szczególną formę zawierania umów kredytowych.

-nie zawiera takich kluczowych danych jak: imię i nazwisko, adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oraz adres do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego.

-nie zawiera informacji o: rodzaju kredytu, okresie spłaty, całkowitej kwocie zobowiązania, terminie i sposobie wypłaty kredytu, stopie oprocentowania, warunkach jej stosowania, okresach i warunkach oraz procedurze jej zmiany wraz ze wskazaniem indeksu lub stopy referencyjnej, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu itp.

-zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w kodeksie cywilnym.

-przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu KNF TEAM: