Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Tarcza Finansowa i AntykryzysowaOferta KNF Team dotycząca pomocy prawnej i doradztwa dla przedsiębiorców przy
ubieganiu się o środki pomocowe w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej i finansowej.


Szczegóły dotyczące TARCZY


Odpowiedz na pytania w krótkiej ankiecie i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy!


Wymagane pola w celach kontaktowych:

Niewymagane pola w celach kontaktowych:
Czy ktoś mi polecił KNF Team?

Prześlij nam opis problemu własnego lub firmy w kilku zdaniach:
Oferta KNF Team dotycząca pomocy prawnej i doradztwa dla przedsiębiorców przy ubieganiu się o środki pomocowe w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej i finansowej.

Kontakt: Tomasz Ptak – prawnik t.ptak@knfteam.pl, tel. 667-330-828

Co zyska Kowalski?1. Zwolnienie ze składek np. za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób (ZUS).
2. Pożyczka w wysokości 5000 zł - z Urzędu Pracy.
3. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) - dla osób zatrudnionych - z ZUS.
4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - z Urzędu Pracy.
5. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i zatrudnione u niego osoby - z ZUS.
6. Subwencja Finansowa (z PFR) - z ograniczeniem o kwoty jakimi przedsiębiorcy zrekompensowano koszty składek (pkt. 3).

KTÓRE ŚWIADCZENIA MOŻNA ŁĄCZYĆ?
1 do 3
1-2 oraz 4

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA”POMOC Z ZUS

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych. Dotyczy przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia i osób z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło). Warunkiem uzyskania świadczenia (2080 zł) jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na
dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020r. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Osoby prowadzące działalność, rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i zatrudnione u niego osoby. Nie ma znaczenia wielkość jego firmy ani data rozpoczęcia działalności. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesieżadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.

POMOC Z WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW PRACY

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

KOGO DOTYCZY
Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców a więc: osoba fizyczna, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, osoba prawna (spółki prawa handlowego), jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
PRACOWNIK - umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, praca nakładcza
WARUNKI:
Spadek obrotów w wyniku COVID-19

- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

- nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń,

- niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

- nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

- który zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

POMOC Z POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Mikropożyczka w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności, dla przedsiębiorcy, który:
- prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.,
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
nie zatrudniał i nie zatrudnia pracowników oraz
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych np. z ZUS

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, kluby sportowe)

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

„TARCZA FINANSOWA - SUBWENCJA FINANSOWA”DLA KOGO?

Mikro przedsiębiorca - łącznie spełnia następujące warunki: 1. zatrudnia co najmniej 1 Pracownika oraz nie więcej niż 9 Pracowników, z wyłączeniem właściciela; 2. jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR

małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP” lub „mała i średnia firma”) – przedsiębiorca, który: 1. zatrudnia do 249 Pracowników, z wyłączeniem właściciela, 2. jego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR, 3. przy czym: nie jest Mikrofirmą, lub nie jest Beneficjentem Programu DP

WARUNKI;
- spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

- przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2029 r.,

- w stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji lub upadłości,

- przedsiębiorca nie zalegał z a) płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, b) nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo c) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

- złożenie stosownego wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej w ramach prowadzonego naboru, w szczególności za pośrednictwem banków,

- zgodnie z kolejnością rozpoznawania wniosków przez Polski Fundusz Rozwoju, do łącznej wysokości sumy środków pozyskanych w ramach Finansowania Zewnętrznego oraz z tytułu pożyczki, którą Powierzający udzielił PFR w trybie określonym w Umowie, a pierwszeństwo rozpoznania przyznane będzie tym wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne.

Kontakt: Tomasz Ptak – prawnik t.ptak@knfteam.pl, tel. 667-330-828


Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1


Przeczytaj najnowsze artykuły


Sprawdź sam i zobacz wyroki naszych klientów!


Konkurs - polecaj nas i odbieraj nagrody!

Konkurs plakat 25 02 19

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Grupa Kapitałowa


Twój problem też możemy rozwiązać! Oddaj go do analizy i sam sprawdź!


Znajdź nas na:

logo youtube

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution AnulujPolise Kancelaria Feniks

Wspieramy:

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu Drugi Niebieski Marsz Dla Autyzmu Klub 100

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900


Certyfikat KRD
Dyplom 'Orły Prawa'

Poinformuj o nas znajomych:


Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096
CHF
Chcesz przeanalizować kredyt frankowy?
Skorzystaj z naszego autorskiego kalkulatora.